Οδηγίες Υποβολής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

  (Ακολουθεί υπόδειγμα συγγραφής)

 

 •  Τύπος αρχείου: Word  
 •  Μέγεθος σελίδας:  Α4 με περιθώρια 2,5 cm δεξιά & αριστερά, 4 cm πάνω και 2,5 cm κάτω
 •  Γραμματοσειρά:TimesNewRoman, Ελληνικά ή Αγγλικά.
 •  Έκταση του άρθρου: απαρεγκλίτως από 4 έως 5 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων των Εικόνων, των Πινάκων και των Σχημάτων). Να μην αριθμηθούν οι σελίδες.
 •  Τίτλος εργασίας: Με κεφαλαία έντονα γράμματα, μέγεθος γραμματοσειράς 12 στιγμών, στοίχιση στο κέντρο, παράγραφος με μονό διάστιχο, χωρίς εσοχή, χωρίς διάστημα. Τα επιστημονικά ονόματα των οργανισμών με μικρά έντονα και πλάγια γράμματα.
 •  Ονόματα συγγραφέων: Μια γραμμή κενή (12 στιγμών) κάτω από τον τίτλο. Μπαίνει πρώτα το επώνυμο και μετά το αρχικό του κύριου ονόματος. Τα ονόματα γράφονται με έντονη γραμματοσειρά μεγέθους 12 στιγμών και χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα (,) (π.χ. Παπαδοπούλου Α., Σιδερόπουλος Β.). Στοίχιση στο κέντρο, παράγραφος με μονό διάστιχο, χωρίς εσοχή, χωρίς διάστημα. Στο όνομα του συγγραφέα επικοινωνίας θα πρέπει να υπάρχει αστερίσκος (*) ως δείκτης. Συγγραφείς με διαφορετικές διευθύνσεις θα πρέπει να έχουν διαφορετικούς αριθμητικούς δείκτες στα ονόματά τους (π.χ. Παπαδοπούλου Α.1*, Σιδερόπουλος Β.2 ). Ο τελευταίος συγγραφέας διαχωρίζεται από τον προτελευταίο μόνο με κόμμα (χωρίς «και»).
 • Διευθύνσεις: Αφήστε μία κενή γραμμή (10 στιγμών) κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων. Χρησιμοποιείστε μέγεθος γραμματοσειράς 10 και όχι έντονη. Στοίχιση πλήρης, παράγραφος με μονό διάστιχο, χωρίς εσοχή, χωρίς διάστημα. Διαφορετικός δείκτης για κάθε Ίδρυμα. Πρώτα θα γράφεται το Τμήμα, μετά η Σχολή, και μετά το Ίδρυμα, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα.
 • Περίληψη: Κάτω από τις Διευθύνσεις αφήστε μία κενή γραμμή (10 στιγμών). Στοίχιση αριστερά (μικρά γράμματα, μέγεθος γραμματοσειράς 10 στιγμών, έντονη) και ακριβώς από κάτω το κείμενο της περίληψης με μέγεθος γραμματοσειράς 10 στιγμών και στοίχιση πλήρης. Toκείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
 • Λέξεις κλειδιά: Κάτω από την περίληψη (χωρίς κενή γραμμή) ακολουθούν τρεις έως πέντε αντιπροσωπευτικές λέξεις κλειδιά (πλάγια γραφή, μέγεθος γραμματοσειράς 10 στιγμών).
 • Συγγραφέας επικοινωνίας: Κάτω από τις λέξεις κλειδιά ακολουθεί ο «*Συγγραφέας επικοινωνίας» (μέγεθος γραμματοσειράς 10, όχι έντονη) μαζί με την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Το κύριο όνομα του συγγραφέα να γραφεί ολόκληρο π.χ. Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα και όχι Παπαδοπούλου Α.):
 • Τίτλος εργασίας και περίληψη στην αγγλική γλώσσα: Αφήστε δύο (2) κενές γραμμές (12 στιγμών). Ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας στην αγγλική γλώσσα, οι συγγραφείς, affiliation, abstractkeywords, correspondingauthor με τις ίδιες προδιαγραφές όπως παραπάνω.
 •  Κείμενο εργασίας: Ακολουθεί το κυρίως κείμενο της εργασίας, το οποίο εργασίας θα πρέπει να είναι διαρθρωμένο στα εξής κεφάλαια: 1. Εισαγωγή – 2. Υλικά και Μέθοδοι – 3. Αποτελέσματα – 4. Συζήτηση – Ευχαριστίες (αν υπάρχουν) –  Βιβλιογραφία. Αποτελέσματα και συζήτηση μπορούν να αποτελέσουν και ενιαίο κεφάλαιο και να περιέχουν αριθμημένες υποενότητες.  

Oι τίτλοι των κεφαλαίων να έχουν αρίθμηση, γραμματοσειρά 10 στιγμών, έντονη (π.χ. 1. Εισαγωγή). Να μην χρησιμοποιηθεί αρίθμηση για τις Ευχαριστίες και τη Βιβλιογραφία.Το κυρίως κείμενο να γραφεί με μονό διάστιχο. Η πρώτη γραμμή κάθε παραγράφου να ξεκινάει με εσοχή 1,27 cm. Χρησιμοποιείστε κενή γραμμή (10 στιγμών) για να διαχωρίσετε τα διαφορετικά κεφάλαια της εργασίας.

Οι λατινικές λέξεις και τα επιστημονικά ονόματα μικροοργανισμών, φυτικών και ζωικών οργανισμών γράφονται με πλάγια γραφή (italics) και ολόκληρες όταν απαντώνται για πρώτη φορά στο κείμενο (π.χ. Sparusaurata), ενώ όταν επαναλαμβάνονται στη συνέχεια, το όνομα του γένους συγκόπτεται (π.χ. S. aurata).

 •  Εικόνες, Σχήματα, Πίνακες εμπεριέχονται στο κείμενο και δεν αποστέλλονται σε ξεχωριστά αρχεία. Θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες και εντός των προαναφερθέντων περιθωρίων της σελίδας. Εντός του κειμένου να υπάρχει σαφής αναφορά τους και να είναι αριθμημένοι με αραβικούς αριθμού (π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2 κ.λπ.). Να μην χρησιμοποιηθούν συντμήσεις π.χ. Εικ., Σχ., Πίν.

Φωτογραφίες, χάρτες και εικόνες χαρακτηρίζονται ως «Εικόνες». Διαγράμματα, ιστογράμματα και κάθε είδους σχήματα χαρακτηρίζονται ως «Σχήματα». Είναι δυνατόν να εμπεριέχονται στο κείμενο ή να αποτελούν ξεχωριστή σελίδα, στην περίπτωση που το μέγεθός τους ή και ο αριθμός τους το επιβάλλει.

Η ανάλυση των «Εικόνων» πρέπει να είναι τουλάχιστον 300dpi. Αρχεία που δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την ανάλυση δεν θα γίνονται δεκτά. Η μορφή των «Εικόνων» να είναι JPGή TIF.

Πριν και μετά από κάθε Εικόνα/Σχήμα/Πίνακα παρεμβάλλεται μία κενή γραμμή (10 στιγμών), για να διακρίνεται από το κείμενο της εργασίας.

Οι τίτλοι των Εικόνων/Σχημάτων γράφονται κάτω από αυτές/αυτά. Οι τίτλοι-λεζάντες γράφονται με γραμματοσειρά μεγέθους 10, έντονα, πλήρης στοίχιση και μονό διάστιχο. Επιτρέπεται η χρήση έγχρωμων εικόνων, σχημάτων και  διαγραμμάτων καθώς  η έκδοση των πρακτικών θα είναι ηλεκτρονική.

Οι τίτλοι των Πινάκων γράφονται πάνω από αυτούς με γραμματοσειρά μεγέθους 10, έντονα, πλήρης στοίχιση και μονό διάστιχο. Εντός του Πίνακα η γραμματοσειρά μπορεί να είναι από 8 έως 10 στιγμών και απλή γραφή (όχι έντονη). Κάτω από τον Πίνακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί «Σημείωση» με γραμματοσειρά 8 έως 10 στιγμών.

 • Βιβλιογραφικές αναφορές
  Εντός του κειμένου, οι βιβλιογραφικές αναφορές θα δίνονται με το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία σε παρένθεσηως ακολούθως : (Χριστόπουλος 2002) ή "...ο Χριστόπουλος (2002) αναφέρει...". Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο συγγραφείς, δίνονται τα ονόματα και των δύο συγγραφέωνπαρεμβάλλοντας το «&» (όχι «και» ή “and”) π.χ. (Χριστόπουλος & Παπαδόπουλος 2000) ή (James& Smith 1988). Σε περίπτωση περισσότερων των δύο συγγραφέων δίνεται το όνομα του πρώτου συγγραφέα, ακολουθούμενο από "και συν.", ή στην περίπτωση που πρόκειται για δημοσιευμένη εργασία στην Αγγλική γλώσσα "etal." (σε πλάγια γραφή), π.χ. (Παπαδόπουλος και συν. 1999) ή (Jamesetal. 1988). Περισσότερες από μία βιβλιογραφικές αναφορές στο ίδιο σημείο του κειμένου δίνονται με χρονολογική σειρά. Περισσότερες από μία δημοσιεύσεις του ίδιου έτους ενός συγγραφέα δίνονται ως εξής : (Παπαδόπουλος 1999α, Παπαδόπουλος 1999β), κ.λπ. Περισσότερες από μία δημοσιεύσεις του ίδιου έτους πολλών συγγραφέων δίνονται ως εξής : (Παπαδόπουλος και συν. 1999α, Παπαδόπουλος και συν. 1999β), κ.λπ.
 • Βιβλιογραφία: Σε πλήρη στοίχιση, χωρίς εσοχή, με ειδική προεξοχή (hanging) κατά 1,27 cm, μέγεθος γραμματοσειράς 10 στιγμών. Αναφέρεται πρώτα η Ελληνική βιβλιογραφία και έπειτα η ξενόγλωσση. Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές κατατάσσονται κατά αλφαβητική σειρά των ονομάτων των συγγραφέων και χρονολογικά κατά συγγραφέα και σε μονό διάστημα.

Η παρουσίαση του καταλόγου των βιβλιογραφικών αναφορών και τα πρότυπα συγγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών θα γίνει ως εξής:

Άρθρο σε περιοδικό:

Aksnes Α., Izquierdo Μ.S., Robaina L., Vergara J.M., Montero D. (1997). Influence of fish meal quality and feed pellet on growth, feed efficiency and muscle composition in gilthead seabream (Sparus aurata). Aquaculture 153, 251-261.

Βιβλίο:

Granéli E., Turner J.T. (2006). Ecology of harmful algae. Springer, Berlin, pp. 400.

Κεφάλαιο σε βιβλίο:

Bell J.G., Waagbo R. (2008). Safe and nutritious aquaculture produce: Benefits and risks of alternative sustainable aquafeeds. In: “Aquaculture in the ecosystem”, Holmer K., Black M., Duarte C.M., Marba N., Karakassis I. (eds). Springer Science and Business Media B.Y., p. 185-224.

Πρακτικάσεσυνέδρια:

Afonso L.O.B., Barcellos L.J.G., Leboute E.M., Souza S.M.G. (1994). Sex reversal of Nile tilapia Oreochromis niloticus, under laboratory conditions, using the hormone 17-alfa-methyltestosterone. Proceedings of the 4th Rio Grande Meeting of Aquaculture Experts, Anais Do, vol. 4 (1994), pp. 104–108.

Ηλεκτρονική βιβλιογραφία:

            FAO   (2014). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Cultured Aquatic Species Information Programme, Sparus aurata (Linnaeus, 1758). http://www.fao.org/fishery/ culturedspecies/Sparus_aurata/en (Πρόσβαση: 27-1-2014).


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΕπΙδραση του κυανοΥ χρΩματος φωτΟς στην αντΙδραση του ΕυρωπαΙκοΥ λαβρακιοΥ Dicentrarchus labrax  σε οξΥ stress: ΚορτιζΟλη και νευρομεταβιβαστΕς εγκεφΑλου

Καρακατσούλη Ν.1*, Κατσακούλης Π.1,  Λεονταρίτης Γ.2, Σακελλαρίδης Ν.2, Καλογιάννης Δ.3, Χαδιώ Σ.3, Παπουτσόγλου Σ.Ε.1

1 Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, 11855, Αθήνα, Ελλάδα

2 Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιόπολις, 41110, Λάρισα, Ελλάδα

3 Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, 11855, Αθήνα, Ελλάδα

Περίληψη

Έχει διαπιστωθεί ότι η έκθεση των ψαριών σε φως συγκεκριμένου μήκους κύματος μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο έντονη αντίδραση των ψαριών κατά την εφαρμογή οξέος stress. Δεδομένου ότι το λαβράκι είναι ένα είδος ιδιαίτερα ευαίσθητο σε καταστάσεις stress, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν η έκθεσή του σε κυανό φως (480 nm) έναντι του λευκού διαφοροποιεί την αντίδραση σε οξύ stress……

Λέξεις κλειδιά: Dicentrarchuslabrax, stress, φάσμα φωτός.

*Συγγραφέας επικοινωνίας: Καρακατσούλη Ναυσικά ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

EFFECTS OF BLUE LIGHT ON EUROPEAN SEA BASS, Dicentrarchus labrax, ACUTE STRESS RESPONSE: CORTISOL AND BRAIN NEUROTRANSMITTERS

Karakatsouli N.1*, Katsakoulis P.1, Leondaritis G.2, Sakellaridis N.2, Kalogiannis D.3, Chadio S.3, Papoutsoglou S. Ε.1

1 Laboratory of Applied Hydrobiology, Department of Animal Science and Aquaculture, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, Votanikos, 11855, Athens, Greece

2  Laboratory of Pharmacology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Thessaly, Biopolis, Larisa, 41110, Greece

3 Laboratory of Anatomy and Physiology of Farm Animals, Department of Animal Science and Aquaculture, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, Votanikos, 11855, Athens, Greece

Abstract

Fish growth and physiology may be affected by light spectrum, which can be easily controlled with relatively little cost. Recent data suggest that light spectrum also affects fish response to acute stressors. The present study aimed to investigate European sea bass Dicentrarchus labrax (130.9±0.44 g) stress response to 1 hour confinement (against undisturbed fish) when reared under different light spectrum conditions (white or blue-480 nm) for 8 weeks…..

Key words : Dicentrarchus labrax, stress, light spectrum.

*Corresponding author: Karakatsouli Nafsika ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

1. Εισαγωγή

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ερευνητικών εργασιών σχετικά με την επίδραση του φάσματος του φωτός σε εκτρεφόμενα είδη ψαριών, τόσο σε παραμέτρους της ανάπτυξης όσο και της φυσιολογίας τους, αποδεικνύει ότι πρόκειται για συνθήκη εκτροφής, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να προσαρμόζεται ανάλογα με το είδος του ψαριού, το στάδιο ανάπτυξής του, καθώς και με λοιπές συνθήκες εκτροφής (Downing 2002, Karakatsoulietal. 2007, 2010). Μεταξύ των επιδράσεων που έχουν αναφερθεί, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εκείνη που αναφέρεται στην αντίδραση των ψαριών σε οξύ stress. Συγκεκριμένα, στην τιλάπια του Νείλου Oreochromis niloticus (Volpato & Barreto 2001)…..

2. Υλικά και Μέθοδοι

Χρησιμοποιήθηκαν 80 άτομα λαβρακιού (130,9 ± 0,44 g) σε ομάδες των 10 ατόμων (αρχική πυκνότητα 6 kg/m3). Ο πειραματικός σχεδιασμός περιελάμβανε εφαρμογή λευκού και κυανού (480 nm) φωτός (φωτοπερίοδος 12 ώρες φως-12 ώρες σκότος, ένταση φωτισμού 350 lx στην επιφάνεια του νερού) επί 8 εβδομάδες……

3. Αποτελέσματα

Η εφαρμογή οξέος stress προκάλεσε αύξηση της κορτιζόλης του πλάσματος τόσο υπό κυανό όσο και υπό λευκό φως. Η αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη στους πληθυσμούς του κυανού φωτός (Πίν. 1)…..

Πίνακας 1. Μέσες τιμές κορτιζόλης πλάσματος και νευρομεταβιβαστών εγκεφάλου κατά την εφαρμογή οξέος stress υπό κυανό ή λευκό φως στο Ευρωπαϊκό λαβράκι.

 

Μάρτυρες (Μ)

Stress (S)

 

Two-way ANOVA 1

 

Κυανό φως (Κ)

Λευκό φως (Λ)

Κυανό φως (Κ)

Λευκό φως (Λ)

Τ.Σ.2

Stress (S)

Φως (Φ)

S xΦ

Κορτιζόλη (ng/ml)

7.9 a

5.5 a

221.1 c

156.3 b

13.1

Μ<S***

Κ>Λ**

**

5-HT (ng/g)

244.8 ab

267.3 b

224.3 a

321.3 c

8.3

ns

Κ<Λ**

*

5-HIAA (ng/g)

52.4 a

55.5 a

61.0 a

96.5 b

3.5

Μ<S**

Κ<Λ**

**

5-HIAA:5-HT

0.214 a

0.208 a

0.282 b

0.309 c

0.0

Μ<S***

ns

*

HVA (ng/g)

18.4

21.1

12.5

24.5

1.4

ns

Κ<Λ**

ns

DOPAC:DA

0.197

0.183

0.250

0.228

0.011

Μ<S*

ns

ns

HVA:DA

0.242

0.306

0.174

0.287

0.020

ns

Κ<Λ*

ns

(DOPAC+HVA):DA

0.466

0.484

0.398

0.530

0.020

ns

Κ<Λ*

ns

1 Οι σημαντικές επιδράσεις εμφανίζονται ως σύμβολα. < ή >, οι μέσες τιμές είναι στατιστικά σημαντικά μικρότερες ή μεγαλύτερες. Σημαντική αλληλεπίδραση εμφανίζεται ως γράμματα: μέσες τιμές με κοινό γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. * P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001, ns: μη σημαντικό. 2 Τ.Σ.: ολικό τυπικό σφάλμα.

Καταγραφήpinakas

Σχήμα 1. Αναλογία φύλων και μέσο μήκος κεφαλοθώρακα θηλυκών ατόμων N. norvegicusκατά τη διάρκεια ενός ετήσιου αναπαραγωγικού κύκλου.

4. Συζήτηση

Από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας επιβεβαιώνεται η διαφοροποίηση της αντίδρασης στο stress του λαβρακιού υπό την επίδραση διαφορετικού φάσματος φωτός κατά την εκτροφή του.….

Ευχαριστίες

Οι συγγραφείς θέλουν να εκφράσουν…

Βιβλιογραφία

BarcellosL.J.G., RitterF., KreutzL.C., daSilvaL.B., CericatoL., QuevedoR.M. (2006). Thecolorofilluminationaffectsthestressresponseofjundiá (Rhamdiaquelen, Quoy & Gaimard, Heptapteridae). Ciencia Rural 36, 1249-1252.

Downing G. (2002). Impact of spectral composition on larval haddock, Melanogrammus aeglefinus L., growth and survival. Aquaculture Research 33, 251-259.

Volpato G.L., Barreto R.E. (2001) Environmental blue light prevents stress in the Nile tilapia. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 34, 1041-1045.

Οργανώνεται από:

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και
Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΤΓΙΥΠ),
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ)

Καταγραφή

 

 

Πανελλήνιος Σύλλογος
Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑΣΤΙ) 

logo-pastiΣυνδιοργανώνεται από:

 

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI)
Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι)

 logo-mesol

 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) &
Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας

8 

 

 

 Υποστηρίζεται από:

 Ευρωπαϊκή Εταιρία Υδατοκαλλιεργειών (EAS)

3

Aμερικανική Εταιρία Αλιείας (AFS)

6

Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου
Grb stit 

Διακοσμητικών Ψαριών (IOFS)

Iranian-Ornamental-Fish-Scientific-Society-IOFS

Πάρκο επιστήμης και τεχνολογίας Mazandaran
mstp-arm-en1

Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων
Ιχθυολόγων Ανώτατης
Εκπαίδευσης Δημοσίου (ΠΕΠΙΑΕΔ)

77

 

Μέγα Χορηγός:

FGM Logo

Χορηγοί:

APC logo

logo scientact

PEDIO

epimaitl

NAYS

pelada 

saw6

stefos

trikene

viomsylmes

θεονη

καλλιμάνης 

Χορηγοί Επικοινωνίας:

 Αλιευτικά Νέα

9

Αχελώος TV

axeloos

Agrinionews.gr 

GetAttachment

AgroNews.gr

logo agronews

Agrenda 

Agrenda

Npress

 Npress